Algemene voorwaarden voor het gebruiken en raadplegen van de
website www.1opde5.nl

Op het gebruik en/of de raadpleging van deze website zijn de onderstaande algemene voorwaarden
(hierna te noemen “Algemene voorwaarden”) van toepassing.
Door het gebruiken en/of raadplegen van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met het hieronder
bepaalde.

1. Doel en aansprakelijkheid

Deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken rondom het onderwerp
Premature Ejaculatie (Vroegtijdige zaadlozing).
Voor vragen, aanvullende informatie of advies over onderwerpen die de gezondheid aangaan
(diagnose, behandeling, hygiënische omgang, enz.) dienen gebruikers van deze website contact op te
nemen met hun arts.

Menarini Farma Nederland N.V. spant zich in redelijkheid in om correcte, actuele informatie op te
nemen, maar biedt geen garantie of verklaring met betrekking tot de juistheid ervan.

Noch Menarini Farma Nederland N.V. noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren,
vervaardigen of leveren van deze website, is aansprakelijk voor eventuele directe schade, bijkomende
schade, gevolgschade, indirecte schade of schadevergoeding (als straf) ontstaan door de toegang tot,
het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de website of eventuele fouten of omissies in de
inhoud ervan.

Via de hyperlinks op deze website is toegang te verkrijgen tot andere websites, die niet voortdurend
worden gecontroleerd door Menarini Farma Nederland N.V.
Menarini Farma Nederland N.V. kan dan ook geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor hetzij
de inhoud van dergelijke websites, met inbegrip van doch niet uitsluitend de hyperlinks, hetzij
wijzigingen en herziene informatie die zich hierop bevinden. Hyperlinks worden aan bezoekers geboden
voor het gemak. Opname ervan op deze website betekent dan ook in geen geval dat Menarini Farma
Nederland N.V. het eens is met de desbetreffende websites of dat het deze financieel steunt. Meer in
het bijzonder is het mogelijk dat de informatie op de gelinkte websites niet voldoet aan de geldende
wetgeving inzake reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, en geven de hierin kenbaar
gemaakte meningen niet noodzakelijkerwijs die van Menarini Farma Nederland N.V. weer, noch worden
deze meningen noodzakelijkerwijs gedeeld.
Internet is per definitie een dienst waarvan over de hele wereld gebruik wordt gemaakt. De
farmaceutische industrie wordt echter gereguleerd door wetgeving die beperkingen voorschrijft aan het
soort informatie dat over farmaceutische producten mag worden gegeven. De uitwerking van deze
wetgeving kan van lidstaat tot lidstaat verschillen. Bovendien kan de registratiestatus van
farmaceutische producten van land tot land verschillen. Op dezelfde manier geldt dat de teksten die zijn
goedgekeurd voor de verpakkingen, kunnen uiteenlopen naar gelang van de verschillende
omstandigheden met betrekking tot de handelsvergunning in de verschillende landen.
Informatie is onderhevig aan verandering. Menarini Farma Nederland N.V. kan dan ook niet
verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen ontstaan door veranderingen of wijzigingen
in informatie die op deze website is opgenomen, en is niet aansprakelijk voor schade of virussen die de computer
van de gebruiker of andere eigendommen kunnen besmetten, voortvloeiend uit het gebruik van de website.
Menarini Farma Nederland N.V. is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te herzien.


2. Intellectuele eigendom

Deze website, met inbegrip van de inhoud, vormgeving, tekst, grafische voorstellingen en afbeeldingen,
is het uitsluitende eigendom van Menarini Farma Nederland N.V. Ongeautoriseerd gebruik hiervan is
dan ook streng verboden.
Alle op deze website vermelde handelsmerken, logo’s, tekens en dienstmerken zijn wettig
gedeponeerde handelsmerken dan wel niet-gedeponeerde handelsmerken van Menarini Farma
Nederland N.V. of de Menarini Groep.
Niets in deze Algemene voorwaarden of op deze website mag worden uitgelegd als het geven van een
licentierecht of enig ander recht op de intellectuele eigendom van de Menarini Groep.

3. User content

Bezoeken aan deze website kunnen louter voor statistische doeleinden worden geregistreerd teneinde
de continuïteit van de dienst en de voortdurende verbetering van de website te waarborgen.
Overeenkomstig het toepasselijke recht is het mogelijk dat toegang tot specifieke gedeelten alleen
wordt toegestaan aan beroepsbeoefenaren (waaronder artsen en apothekers) door middel van
registratie van hun gegevens en toekenning van een wachtwoord.
Voor het bezoeken van de website is geen identificatie/registratie van de gebruiker nodig.

4. Privacy

Vrijwillig overlegde persoonlijke gegevens aan de hand waarvan de bezoeker kan worden
geïdentificeerd, worden veilig bewaard en alleen intern gebruikt binnen de Menarini Groep in
overeenstemming met het doel, waarvoor zij worden verwerkt. Deze gegevens worden niet verkocht,
gedeeld of anderszins verspreid buiten de Menarini Groep.
Als de gebruiker persoonlijke contactinformatie (zoals email-adres) verschaft ten behoeve van sectie 5
van dit document – “Contact” – dan zullen deze gegevens worden verwerkt conform de ‘Informatieve
Note on Privacy’ [+ link]. De persoonlijke contact informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor de in
deze Note omschreven doeleinden.

5. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de website of de inhoud ervan, kunt u een e-mail
sturen naar het volgende adres: informatie@menarini.nl
Menarini Farma Nederland is gevestigd aan de Haak 8, 5555 XK in Valkenswaard en is telefonisch bereikbaar op 040 – 208 2000.